Vedtægter

  1. Navn 

Foreningens navn er: Kids Island 

  1. Formål 

Foreningens formål er at fremme børns kreativitet og iværksætterlyst gennem fritidsaktiviteter, der udbreder kendskabet til iværksætter- og innovationsmetoder med udgangspunkt i forståelse for omverdenen. Ønsket med aktiviteterne er at give børn selvtillid og tro på, at de kan skabe deres egen fremtid og en bedre verden. 

  1. Hjemsted 

Kids Island er en national ikke-erhvervsdrivende forening med hjemsted i Københavns Kommune, Danmark. 

  1. Medlemmer 

Kids Islands medlemmer udgøres af de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer. 

Kids Island er kontingentfrit, med mindre andet aftales af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, for de i for foreningen påhvilende forpligtelser.

  1. Eksklusion 

Ethvert medlem kan ekskluderes såfremt medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen. Eksklusionen godkendes af bestyrelsen og sker skriftligt senest 14 dage efter at beslutningen er truffet. 

6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i september måned og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4) Eventuelle forslag 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 

Forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages vársel.

7. Valg af bestyrelse 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, og det tilstræbes, at der hvert år er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg, således at kontinuiteten bevares. Suppleanter er på valg hvert år, og vælges for et år ad gangen. 

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, hvilket vil sige, at valgt er den eller de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

8. Konstituering 

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer og maksimalt 5 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Der føres protokol over bestyrelsesmøder. 

  1. Honorering 

Bestyrelseshvervet er ulønnet. 

  1. Økonomi og tegningsregler 

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af bestyrelsesformanden og kassereren i fællesskab, eller af bestyrelsesformanden eller kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto. 

Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Optagelse af lån, salg og pantsætning skal godkendes på en generalforsamling. 

  1. Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægten kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. 

  1. Opløsning

Foreningen kan ophæves, hvis det besluttes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der på begge er mindst 2/3 stemmers flertal herfor. 

Foreningens eventuelle nettoformue, udstyr og andre aktiver skal i forbindelse med opløsningen af foreningen fordeles til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

—0000000—

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. juni 2019